Tuesday, November 1, 2011

Undang-Undang Dan Peraturan

a) AKTA TATACARA KEWANGAN 1957 (Disemak 1972)

“Suatu Akta yang diperuntukan bagi pengawalan dan pengelolaan wang awam Malaysia, dan bagi acara pengakaunan serta kewangan, termasuk acara bagi pemungutan, penjagaan dan pembayaran wang awam Persekutuan dan Negeri-negeri dan pembelian, penjagaan dan pelupusan harta awam dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya”.

Seksyen 6(1) Akta Tatacara Kewangan 1957

“Pengelolaan Kumpulanwang Disatukan Persekutuan dan penyeliaan, pengawalan dan arahan semua perkara berhubung dengan hal ehwal kewangan Persekutuan, yang tidak diserahkan khususnya kepada sesiapa oleh sebarang undangundang lain hendaklah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Akta ini, diletakhak pada Menteri”

b) PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN
(P.U.(A) 206 bertarikh 24 Jun 2004)

Tanggungjawab Bahagian Perolehan Kerajaan

  • Menggubal dasar-dasar perolehan Kerajaan
  • Menimbang dan meluluskan tender yang dirujuk ke Kementerian Kewangan
  • Menimbang dan memutuskan permohonan pengecualian daripada peraturan perolehan Kerajaan
  • Memberi khidmat nasihat mengenai perolehan Kerajaan
  • Pendaftaran kontraktor bagi bekalan / perkhidmatan dan perunding Kerajaan

c) AKTA PEWAKILAN KUASA 1956 (Disemak 1988)
Memberi kuasa untuk mewakilkan / menurunkan kuasa


d) AKTA KONTRAK KERAJAAN 1949 (Akta 120)

  • Memberi kuasa / membolehkan Menterimenteri yang berkaitan mengikat kontrak
  • Memberi kuasa / membolehkan Menterimenteri menurunkan kuasa kepada Pegawai Kerajaan mengikat / menandatangani kontrak.

e) ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP)
(AP 166 HINGGA 206 DAN AP 229 HINGGA 300)

Menjelaskan dengan terperinci tatacara kewangan dan perakaunan dalam menguruskan wang awam / kerajaan


f) SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (SPP)

Dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk memperbaiki, melaksana, memaklumkan, menjelaskan dan meminda dasar, peraturan dan tatacara pengurusan kewangan dan tatacara perakaunan


g) PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN (PKP)

Dikeluarkan untuk mengumumkan barangan gunasama yang boleh diperolehi melalui kontrak pusat


h) SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN

Dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk menjelaskan dan memperingatkan mengenai peraturan dan tatacara perolehan Kerajaan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...